Foreningen / Vedtægter

Vedtægter for Hop i Havbadet

VEDTÆGTER
FOR
VINTERBADEFORENINGEN
”HOP I HAVBADET” I VORUPØR
 
§ 1. Navn og hjemsted
Foreningen Hop i Havbadet har hjemsted i Thisted Kommune og er stiftet den 29/4 2015.
 
§ 2. Formål
Foreningens hovedformål er at udbrede kendskabet til det kolde gys og det gode grin, samt medvirke til at skabe gode rammer for at fremme interessen for vinterbadning i Vorupør.
 
§ 3. Medlemmer
Som medlem kan optages enhver, der er fyldt 15 år.
 
Medlemskab opnås ved betaling af årligt kontingent. Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes af bestyrelsen, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter og retningslinjer eller hvis medlemmet på grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Der vil efterfølgende være mulighed for medlemmet at komme til orde ved den først kommende generalforsamling.
 
§ 4. Kontingent
Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.
 
§ 5. Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i april måned.
Indkaldelse til generalforsamlingen sker pr. mail med mindst 14 dages varsel.
Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dato, tidspunkt, sted og dagsorden for generalforsamlingen.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.
Alle fremmødte medlemmer over 15 år er stemmeberettigede. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde eller stemmefuldmagt.
Generalforsamlingen har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent for indeværende år
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
6. Valg af revisorer
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt
 
§ 6. Generalforsamlingens ledelse
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Afstemning sker ved håndsoprækning medmindre en ønsker skriftlig afstemning.
Vedtægtsændringer og foreningens opløsning kræver dog kvalificeret majoritet, jf. §§ 8 og 11.
Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer.
Der tages referat af generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.
 
§ 7. Ekstraordinær generalforsamling
Flertallet af bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling og SKAL indkalde, når mindst 1/2 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom. I begge tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. Indkaldelse og afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling følger reglerne i §§ 5, 6, 8 og 11.
 
§ 8. Vedtægtsændringer
Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
 
§ 9. Bestyrelsen
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Formanden og et bestyrelsesmedlem kan tegne foreningen i fællesskab.
Bestyrelsen konstituerer sig selv på sit første møde.
Bestyrelsen består af fem medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. I lige år vælges 2 medlemmer og i ulige år vælges 3. Første gang findes de 2 der er på valg ved lodtrækning.
Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når mindst tre af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede.
Der tages referat af bestyrelsens beslutninger.
 
§ 10. Regnskab
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Kontingentet opkræves i januar kvartal hvert år.
Kassereren udarbejder én gang årligt et drifts- og statusregnskab.
Inden bestyrelsen fremlægger årsregnskabet på generalforsamlingen, skal regnskabet revideres af valgte revisorer.
Foreningen må ikke stifte gæld.
 
§ 11. Foreningens opløsning
For at kunne træffe beslutning om foreningens opløsning kræves det, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, jvf.§ 7, hvor kun dette punkt er på dagsordenen.
Den ekstraordinære generalforsamling er kun beslutningsdygtig, hvis 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås dette flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvor mange stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
På samme generalforsamling skal der ved simpelt stemmeflertal træffes beslutning om anvendelse af foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre. Den formue, der er i behold, skal anvendes til Rådet for Større Badesikkerhed.
 
Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling i Vorupør den 29/4 2015.